Andrzej Graczyk, prof. dr hab.

http://www.kee.ue.wroc.pl/i/pracownicy/andrzej_graczyk.jpgZainteresowania naukowe

– zagadnienia z zakresu ekonomii środowiskowej i zarządzania środowiskiem, gospodarowania energią, teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, polityka ekologiczna i jej instrumenty, rynek w ochronie środowiska, rynek produktów ekologicznych

Stopnie i tytuły naukowe

Tytuł profesora: 2015

Habilitacja: 2005

Doktorat: 1987

Zatrudnienie na etacie w szkołach wyższych

1988-obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2012-2014 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

2005-2012 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

1996-2005 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

1979-1988 Politechnika Wrocławska

Stanowiska

 • Kierownicze wynagradzane:

  Kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej (2005-obecnie),

  Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych do spraw Nauki i Stypendiów (2012-obecnie),

  Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencji 2005-2008 i 2008-2012,

  Prodziekan do spraw dydaktyki Wydziału Gospodarki Narodowej (1999-2005), Wiceprezes i prezes firmy konsultingu ekonomiczno-ekologicznego EcoPlus, sp. z o.o. (1996-2000)

 • Inne kierownicze:

  Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych (2014-obecnie)

  Przewodniczący Rektorskiej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (2014-obecnie)

  Przewodniczący Rektorskiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów (2014-obecnie)

  Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. oceny projektów prac doktorskich w języku niemieckim (2014-obecnie)

  Wiceprzewodniczący Rektorskiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej (2013-obecnie)

  Przewodniczący Rektorskiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej (2012-2013)

  Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych (2005-2012)

  Przewodniczący Komisji Dydaktycznej Wydziału Gospodarki Narodowej (1999-2005)

  Przewodniczący Podzespołu Doradców Ministra Środowiska do spraw Mechanizmów Ekonomiczno-Finansowych Ekorozwoju (2003-2004)

  Publikacje

  Autor lub współautor ponad 300 artykułów i opublikowanych referatów naukowych

  Autor, współautor  lub redaktor naukowy około 30 publikacji zwartych

  Najważniejsze opublikowane pozycje zwarte

1. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A, Jakubczyk Z., Transformation of economic system in Poland and the natural environment, Wydawnictwo TiR, Wrocław, 1994

2. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A, Jakubczyk Z., Problems of Economic and Ecological Reconstruction of the Polish Economy (with special regard to the performance of energy sector), Wydawnictwo TiR, Wrocław 1994

3. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A, Jakubczyk Z., Luka energetyczno-ekologiczna (na przykładzie gospodarki polskiej), Śląski Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1996

4. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A, Jakubczyk Z., Opłaty produktowe i depozyty ekologiczne, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole1996

5. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Poskrobko B., Żylicz T., Public Finance Restructuring for Sustainable Development in Emerging Market Economics, World Resources Institute, Washington D.C. 1998

6. Dostosowanie prawa polskiego i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej, Koszty i Strategia, Praca zbiorowa pod, red. B. Fiedora, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Wrocław-Białystok 1999-2000, s. 192-196

7. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

8. Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na przykładzie SO2 w energetyce polskiej. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002

9. Graczyk A. Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005

10. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej. Pr. zbior. Pod red. B. Fiedora i A.Graczyka, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006

11. Zmiany systemu opłat produktowych i opłat depozytowych w Polsce, Pr. zbior. Pod red. B. Fiedora i A.Graczyka, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006

12. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Praca zbior. pod red. naukową A.Graczyka, Wydawnictwo EkoPress, Białystok-Wrocław 2007

13. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce. Pod red. Andrzeja Graczyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1190, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

14. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Pod red. Andrzeja Graczyka Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008

15. Eksploatacja złóż odnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej, red. A. Graczyk, DWSPiT, Polkowice, listopad 2008

16. Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego, red. A. Graczyk i K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009

17. Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, Redaktor naukowy Andrzej Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009 nr 83

18. Ograniczanie niskiej emisji we Wrocławiu, praca zbior. pod red. A. Graczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010

 1. Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, pod. red. A. Graczyka, nr 229/2011
 2. Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, pod. red. A. Graczyka, nr 231/2011

21. Graczyk A., Graczyk A.M., Wprowadzanie mechanizmów rynkowych do ochrony środowiska, PWE, Warszawa 2011

 1. Rozwój gospodarczy Polkowic w okresie transformacji systemowej, red. A. Graczyk, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowice 2012

23. Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania, nr 318/2013 Prace Naukowe UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, rok 2013, strony

24. Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, nr 317/2013 Prace Naukowe UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, rok 2013, strony 385

25. Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Projekty badawcze

Uczestniczył w 100 projektach badawczych, w tym kierował 16 zespołowymi pracami naukowymi i programami badawczymi , Uczestnik 14 międzynarodowych programów badawczych w zakresie ochrony środowiska

Wybrane projekty:

 • 1987-1990, Projekt badawczy finansowany w ramach programu rządowego: Ekonomiczne skutki zagrożenia lasów polskich zanieczyszczeniem atmosfery i ich prognoza do roku 2000  - kierownik tematu

 • 1991, Projekt badawczy finansowany w ramach programu resortowego: Studium ekorozwoju dla regionu wałbrzyskiego  - kierownik tematu

 • 1996-1999, Projekt badawczy i wdrożeniowy finansowany przez Bank Światowy: Opracowanie i Wdrożenie Regionalnego Planu Ochrony Środowiska (REAP) dla Regionu Górnej Wołgi (zastępca zarządzającego projektem)

 • 2007-2008, Projekt badawczy: Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi w ramach Programu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Foresight-Polska 2020, finansowany za pośrednictwem - Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN   – zastępca kierownika panelu tematycznego

 • 2007-2010, Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: „Rozwój rynku produktów ekologicznych” – kierownik tematu

 • 2008-2010, Projekt badawczy numer N112 4691 33 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska w Polsce  – kierownik tematu

 • 2009-2011, Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: „Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach i powiatach” NR 11 0015 06  kierownik zespołu badawczego

 • 2010, Projekt finansowany przez Kogeneracja S.A. oraz Agencję Promocji Energii: Koncepcja ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w obszarze zwartej zabudowy kamienic we Wrocławiu  kierownik tematu

 • 2010, Projekt badawczy: Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych oraz badania i analizy wzajemnego oddziaływania sektora OZE i rynku pracy pod wpływem zmiany gospodarczej” Projekt dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu nr DN-Z.332-39/10 – kierownik projektu

 • 2010, Projekt badawczy „Projekt Koncepcji Ograniczenia Niskiej Emisji dla realizacji programu Uciepłownienia Wrocławskich Kamienic” dla Kogeneracja S.A. kierownik projektu

  Prowadzone przedmioty

  Mikroekonomia, Makroekonomia, Ekonomia, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Podstawy ekologicznej działalności gospodarczej, Finansowanie ochrony środowiska, Instrumenty ekonomiczno-finansowe w ochronie środowiska,  Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, Podstawy przedsiębiorczości, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wycena dóbr i zasobów środowiska, Szkody i zabezpieczenie roszczeń ekologicznych, Ekologiczne wzorce konsumpcji, Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki odnawialnej, Gospodarowanie energią, Polityka ekologiczna, Instrumenty polityki ekologicznej, Rynek odpadów, Rynek w ochronie środowiska, Rynki energii, Gospodarowanie energią

  Kształcenie kadr naukowych

 • Promotor siedmiu doktorów nauk ekonomicznych

 • Promotor w pięciu otwartych przewodach doktorskich

 • Opiekun naukowy czterech studentów studiów doktoranckich

 • Przewodniczący lub członek komitetu organizacyjnego 26 konferencji naukowych

Nagrody, wyróżnienia:

 • w 1986 nagroda Ministra Energetyki i Energii Atomowej za badania w programie PR8 na temat „Szacowanie wartości strat ekonomicznych powodowanych zanieczyszczeniem środowiska” (zespołowo),

 • w roku 2001 nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za badania i publikację „Dostosowanie prawa polskiego i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej, Koszty i Strategia”, Praca zbiorowa pod, red. B. Fiedora, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Wrocław-Białystok 1999-2000,

 • w roku 2003 nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo podręcznika „Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych”, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2002

 • w roku 2005 nagroda zespołowa III stopnia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w konkursie na najlepszy polski podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii za książkę „Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych”, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2002

 • w roku 2006 nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005

 • w roku 2007 nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. Prof. Edwarda Lipińskiego za książkę Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, wydaną przez Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko w Białymstoku w 2005 r.

 • 2 Nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej,

 • 9 Nagród Rektora Akademii Ekonomicznej

 • 8 nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • 1 Nagroda Rektora Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

 • Medal 60-lecia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2008)

 • Odznaka honorowa Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2009).

 • Medal Złoty za długoletnią służbę (2010)

 • Medal 65-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu(2012)

 • Laur Białego Tygrysa Energia 2012 przyznany przez czasopismo „Energia” (2012)

  Inne:

 • Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PTE (1981-1985)

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (– od 1991 członek-założyciel, obecnie członek zarządu)

 • członek – założycielem Stowarzyszenia Edukacji Finansowej TEFES (2003)

 • Przewodniczący podzespołu ds. mechanizmów ekonomiczno-finansowych ekorozwoju Rady Ekspertów Ministra Środowiska (2003-2004)

 • Współzałożyciel i członek Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowców na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2006).

 • Współzałożyciel i członek Netzwerk für Nachhaltige Ökonomie (2007),

 • Członek Rady Naukowo-Technicznej Grupy Kapitałowej Energa Gdańsk (2008-2010)

 • Członek Rady Programowej CATA (Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii) przy PSE-Operator (2008-2010)

 • Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN (2011-2014)